کاربر گرامی ســلام : برای شادی روح برادرجوان سفر کرده ام (نعمت رحیـــم زاده)وخواهر جوان سفر کرده ام سمیه رحیم زاده صلواتی عنایت بفرماtext describing the image منـــاجــات(شعری به زبان کردی از علی اکبر شفیعیان) - ♣♣♣ خـــــــزان بــی بــرگـــی ♣♣♣

نامش علی اکبر  وشهرتش شفیعیان وتحصیلاتش هم کارشناسی ارشد مدیریت

بازرگانی است
محل زندگیش غرب کشورمان ایران استان ایلام است


شعری به زبان کردی از شاعری جوان وگمنام اما با استعداد در این زمینه که فقط

وفقط برای اقناع ذهن کنجکاوش

در چندین دفتر با مضامین عالی فراهم نموده .اما چه چیزی باعث می شود که این

استعدادهای درخشان

درحالیکه هنوز بخوبی جوانه نزده اند دست خوش خزان بی مهری وکم لطفی

شوند؟ آیا عدم اعتمادبه نفس

  ویا کمبود امکانات از دلایل خاموشی این ذوق وشوق شعر وشاعری نیست؟


اینک چند سطری از دفتر مناجات این شاعر جوان راکه به زبان کردی کلهری

سروده , با دیکته ای

ناقص دراین مکان قرار دادم باشد که مورد توجه عزیزان قرارگیرد
بســم الله الرحمن الرحیم 

ئه وه ل   وه ناوی   کار   سازی   که ریم

باس    شی روع    به که یم    وه ناو   بی نیاز

ته ووانای    که ریم    ده س گیر    کارساز


یارب وه   ئه شق ی    ماسی   له   ده ریا

یارب وه    حاجه ت   ئه رش   و  سوره یا

  

یارب وه    حه قی   یه ک تائی   زاتید 

یارب وه    حه قی    قور ئان   پاکید

 

یارب وه   حاجه ت    فاتی مه زه هرا 

یارب وه   دا مه ن   سه دی قه ی   کوبرا


 

یارب وه   سی ر سینه   که بووته رانید 

  وه ئه شق ی   بی په ی   په یغه م به رانید

 

یارب وه   حاجه ت   حی ده ری   که رار 

  حه سه ن   و   حو سه ین    په یام به ر    ته بار

 

یارب وه ئل می ئالی مان غه یب 

یارب وه حاجه ت موحه مه دی بی ئیب

 

  

یارب وه خا تی ری موسا ی ناتیق 

یارب وه   ده رگای   جه ع فه ری   سادیق

 

یارب وه   حاجه ت   ئی ما مه یل  پاک 

خه لیق مان   کی ردید   له ی ی میشتی  خاک

 

خه لیق مان   کی ردید   مه که   خاری مان 

که م , بی که خه تاو  گونای  باری مان

 

له ی   دونیا   نیمین   داتی   ئلامه ت 

  گی شتیمان   زاریم   سوو   له   قیامه ت

 

گیشتی   سه ر گه ردان   گیشت   وه یل   چه یلیم 

له خوود   نه واشه د   دادره سی   نه یریم

 

یا  په روه ردی گار  یه کتای  بی  شه ریک 

نی شانیمان  دهه  روشین   له   تیه ریک

 

یا رب وه   سووره ی   یاسین و  ره حمان 

  کومه کیمان که   بیمینیم   موسه لمان


موسه لمان   بیمینیم   موسه لمان  بیچیم 

یا خودای   ئادیل   ره حمان که ریم

.: Weblog Themes By SlideTheme :.